پاورپوینت علل بیرونی و درونی رکود تمدن اسلامی (اندلس،صفویان،عثمانیان و گورکانیان)

پاورپوینت علل بیرونی و درونی رکود تمدن اسلامی (اندلس،صفویان،عثمانیان و گورکانیان)

پاورپوینت علل بیرونی و درونی رکود تمدن اسلامی (اندلس،صفویان،عثمانیان و گورکانیان)

پاورپوینت علل بیرونی و درونی رکود تمدن اسلامی (اندلس،صفویان،عثمانیان و گورکانیان)

 

50اسلاید

 

تاریخ سیاسی اندلس در دوران حکومت اسلامی:

اندلس به منزله بخشی از خلافت اموی در دمشق 132-98ق/755-716م

 

دوران حکومت سلسله امویان بر اندلس 422-138ق/1031-

755

دوران حکومت ملوک الطوایفی در اندلس 898-422ق/1492-1031م

 

اندلس به منزله بخشی از خلافت اموی در دمشق

در این زمان ،اندلس بخشی از ولایت افریقیه ( تونس کنونی ) در قلمرو خلافت دمشق بود و حاکمان آنجا را والیان افریقیه که قیروان اقامت داشتند ، تعیین میکردند .در بین این سال ها ، حدود 20نفر به حکومت رسیدند که تنها دو نفر از آنها برای مدت 5 سال یا بیشتر دوام آوردند . در این مدت ، حمکرانان آندلس قصد داشتند تا بر دامنه ی فتوحات اسلامی بیفزایند

دوران حکومت سلسله امویان بر اندلس

حاکمان اموی که نزدیک به سه قرن بر اندلس حکومت کردند ، شانزده نفر بودند .نخستین آنها عبد الرحمان بن معاویه بن هشام و آخرین آنها هشام بنئمحمد نام داشتند .در زمان حکومت امویان ، مرزهای شمالی اندلس بارها تغغیر کرد و قلمرو مسلمانان در شبه جزیره ی ایبری به ویژه در مرزهای شمالی تغییرلت بسیاری به خود دید . این دوران ، عصر عظمت و وفور نعمت در سراسر اندلس بود .اما به تدریج با تشدید اختلافات درونی خاندان حکومتی و در پی آن ، کشیده شدن دامنه اختلافات و کشمکش ها به درون جامعه ، غم انگیز ترین دوران تاریخ اندلس فرا رسید و از اوج ثروت ، قدرت و پیشرفت به ورطه ی جنگ های داخلی کشیده شد

 


خرید آنلاین